Zespół

kozlowsk

 

Wojciech Kozłowski
Redaktor naczelny, Partner, Warszawa

Partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Kieruje Praktyką prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia, Zespołem postępowań sądowych oraz Praktyką prawa publicznego. Współkieruje kilkudziesięcioosobową praktyką rozwiązywania sporów w Dentons Europe.

Radca prawny, prawnik procesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu największych sporów gospodarczych i cywilnych dla firm, w tym takich, których wygrane uzyskane dla klientów przewyższają miliard euro. Jego doświadczenie obejmuje pracę z klientami z branż farmaceutycznej, energetycznej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej, bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej, infrastrukturalnej oraz reprezentację inwestorów w sporach z państwami. Do atutów Wojciecha Kozłowskiego należy budowanie strategii rozwiązywania sporów, świetne umiejętności zarządzania wielowątkowymi postępowaniami i kierowania zespołami prawników.


 

Magdalena Bartosik
Counsel, Warszawa

Magdalena Bartosik, counsel w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie doradcze w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej oraz technologii, w tym praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej konkurencji, mediów, IT oraz e-commerce. Magdalena posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w obszarze nowych technologii, licencji na oprogramowanie oraz umów serwisowych. W swojej praktyce koncentruje się obecnie na sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ochroną prywatności, zagadnieniach z obszaru compliance oraz nowych technologii, jak również na projektach z zakresu IT.


Cisowska Dagmara

 

Dagmara Cisowska
Senior Associate, Warszawa

Doradca podatkowy, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Doradztwa Podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie cen transferowych. Uczestniczyła w projektach dotyczących tworzenia modeli rozliczeń w grupach kapitałowych, sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych oraz przygotowania wniosków o zawarcie Uprzednich Porozumień Cenowych. Ma również doświadczenie w realizacji projektów obejmujących weryfikację i implementację polityki cen transferowych w grupach kapitałowych, restrukturyzację działalności oraz wsparcie przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych.

 


Czajkowski Marcin

 

Marcin Czajkowski
Senior Associate, Warszawa

Marcin Czajkowski, associate w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem zespołu Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków korporacyjnych (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) w sektorze nieruchomości, własności intelektualnej oraz bankowości.

Posiada doświadczenie w doradztwie w następujących obszarach: tworzenie, funkcjonowanie i przekształcanie spółek, planowanie oraz wdrażanie krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych, optymalizacji transakcji towarowych i usługowych w zakresie VAT i CIT, strukturyzowanie transakcji M&A z perspektywy podatkowej oraz wsparcie podatkowe inwestycji zagranicznych w Polsce.

 


 

Dariusz Czuchaj
Senior Associate, Warszawa

Dariusz Czuchaj, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, specjalizuje się prawie własności intelektualnej i ochronie danych osobowych.

Dariusz zajmuje się praktycznymi aspektami prawnymi nowych technologii, takich jak Big Data, chmury obliczeniowe, opracowuje umowy handlowe, doradza w zakresie compliance i reprezentuje klientów przez organami państwowymi. Dariusz posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT, w tym również w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Furga-Dbrowska Karina

 

Karina Furga-Dąbrowska
Partner, Warszawa

Kieruje zespołem doradztwa podatkowego oraz koordynuje prace praktyki farmaceutycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, opracowywaniu efektywnych podatkowo struktur holdingowych, przygotowywaniu skutecznych podatkowo strategii w zakresie nabywania i sprzedaży składników majątkowych oraz realizacji projektów podatkowych typu due diligence. Jej doświadczenie obejmuje reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi i celnymi, wdrażanie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności w Polsce i za granicą, zarządzanie ryzykiem prawno-podatkowym, efektywne podatkowo zarządzanie prawami własności intelektualnej, międzynarodowe planowanie podatkowe, doradztwo w zakresie podatku VAT, ceł i akcyzy oraz efektywne podatkowo zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw.

Karina specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego, nieruchomości oraz energetycznego. Ponadto jest specjalistą w prowadzeniu kompleksowych projektów międzynarodowych, zmierzających do opracowania optymalnych struktur podatkowych oraz pilotowaniu inwestycji zagranicznych w Polsce.

 


goral

 

dr Radosław Góral
Counsel, Warszawa

Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Specjalizuje się w prowadzeniu kompleksowych spraw spornych oraz w sprawach Emerging Growth Companies. Jest ekspertem w dziedzinie finansowych i ekonomicznych aspektów prawa, zarówno w sporach i transakcjach, jak też w kwestiach regulacyjnych. Ma obszerne doświadczenie w złożonych sprawach dotyczących ryzyk, roszczeń i szkód. Doradzał przedsiębiorstwom na różnych etapach rozwoju, m.in. z branży technologicznej, telekomunikacyjnej, finansowej i farmaceutycznej.

Radosław zajmuje się praktyką prawniczą w biurze Dentons w Warszawie i w Dolinie Krzemowej (USA). Obronił doktorat na Uniwersytecie Stanford i posiada uprawnienia zawodowe w Polsce, Kalifornii i Nowym Jorku.


kuchnio

 

Sylwester Kuchnio
Senior Associate, Warszawa

Sylwester Kuchnio, senior associate w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem warszawskiego zespołu Zamówień Publicznych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Doradzał zamawiającym oraz wykonawcom w sprawach zakupowych, kontrolowaniu procedur przetargowych i wydatkowaniu środków publicznych. Doświadczenie w tym zakresie nabywał m.in. w sektorze NGO, na różnych szczeblach samorządu i w instytucjach centralnych (UZP, NFOŚiGW, GUS i innych). Przez wiele lat był orzecznikiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Sylwester wspiera klientów m.in. w projektach oraz sporach związanych z infrastrukturą, energetyką, budownictwem, utylizacją odpadów, transportem, usługami finansowymi, przemysłem obronnym, medycyną i farmacją.


 

Sylwia Kulczycka
 Senior Associate, Warszawa

Sylwia Kulczycka, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Doradztwa Podatkowego.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla podmiotów z sektorów energetycznego, life sciences oraz nieruchomości. Doświadczenie Sylwii obejmuje bieżące doradztwo podatkowe (VAT, akcyza, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości), doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej i zarządzania ryzykiem, strukturyzowanie podatkowe transakcji, projekty optymalizacyjne w zakresie PIT oraz prowadzenie przeglądów podatkowych typu due diligence.

 


 

Adam Odojewski
Senior Associate, Warszawa

Adam Odojewski, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z sektora ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianej branży medycznej.

>Doradza w szczególności z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu refundacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Uczestniczył w kompleksowym przygotowaniu firm farmaceutycznych do wejścia w życie nowej ustawy refundacyjnej w 2012 roku. Adam specjalizuje się także w prawie cywilnym i gospodarczym. Aktywnie uczestniczy w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych, w tym m.in. w zakresie prawa reklamy, nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w uzyskiwaniu zabezpieczeń sądowych.


rybinsk

 

Barbara Rybińska-Kruszyńska
Associate, Warszawa

Barbara Rybińska-Kruszyńska, adwokat, associate, członek Zespołu Prawa Farmaceutycznego oraz Zespołu Postępowań Sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

Barbara przez blisko 8 lat pracowała w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiedzialna była m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie wydawania pozwolenia do poduszczenie do obrotu produktów leczniczych. Pracowała w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych, Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych oraz w Wydziale Refundacyjno-Prawnym. Współpracowała z przedstawicielami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach prowadzonych postępowań dotyczących zarówno rejestracji, jak i refundacji leków. Wielokrotnie reprezentowała Ministra Zdrowia w postępowaniach sądowych z zakresu refundacji przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.


 

Maria Samolińska-Hojda
Konsultant, Warszawa

Maria Samolińska-Hojda, konsultant w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia.

Maria Samolińska-Hojda, z zawodu farmaceuta, specjalizuje się w doradztwie z zakresu obrotu hurtowego produktami leczniczymi oraz pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Karierę zawodową rozpoczęła w aptece. Doświadczenie zawodowe zdobywała następnie w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, gdzie przeszła przez szczeble od referendarza do specjalisty w Departamencie Nadzoru GIF, zajmując się nadzorem nad obrotem hurtowym, po czym została inspektorem ds. GDP. Z ramienia GIF brała udział w pracach nad implementacją Dyrektyw Unijnych odnoszących się do obrotu lekami do polskiego prawa, w tym rozporządzeń wykonawczych z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz trybu i sposobu uzyskiwania uprawnień do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi. Działała w międzynarodowych grupach roboczych z zakresie GDP. Współtworzyła polskie regulacje prawne dotyczące pośredników w obrocie hurtowym produktami leczniczymi.


Stefanowicz-Baranska Agnieszka

 

Agnieszka Stefanowicz-Barańska
Partner, Warszawa

Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Partner, kieruje Zespołem Prawa Konkurencji, Regulacji i Handlu Międzynarodowego w warszawskim biurze Dentons.

Dysponuje rozległym doświadczeniem m.in. w doradztwie odnośnie do antymonopolowych aspektów umów fuzji i przejęć i innych umów handlowych, kształtowaniu systemów dystrybucji, doradztwie w zakresie nadużyć pozycji dominującej, pomocy publicznej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, doradztwie odnośnie do procesu pozyskiwania i korzystania z funduszy unijnych, reprezentacji klientów w postępowaniach w sprawie kontroli koncentracji przed UOKiK i Komisją Europejską oraz opracowywaniu strategii antymonopolowych i struktur transakcji z punktu widzenia kontroli koncentracji, jak również w reprezentowaniu przedsiębiorców podczas kontroli UOKiK i w postępowaniach antymonopolowych przed UOKiK i Komisją Europejską oraz prowadzeniu wewnętrznych audytów działalności przedsiębiorców oraz programów edukacyjnych w zakresie przestrzegania/znajomości prawa ochrony konkurencji dla pracowników firm.  Jej klienci obejmują przedsiębiorców w branżach nauk biologicznych, motoryzacyjnej, chemicznej, dóbr konsumpcyjnych, spożywczej, telekomunikacyjnej, przemysłu ciężkiego, energetycznej i komunalnej oraz w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym.


Stolarek Dariusz

 

Dariusz Stolarek
Counsel, Warszawa

Dariusz Stolarek zajmuje stanowisko counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Wcześniej był członkiem Zespołu Doradztwa Podatkowego Kancelarii Salans. Dariusz specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie optymalizacji podatkowej inwestycji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w wielu projektach z zakresu fuzji i przejęć, w tym dotyczących doradztwa transakcyjnego oraz projektów due diligence.

Dariusz specjalizuje się również w doradztwie z zakresie tworzenia międzynarodowych struktur podatkowych, w tym planowania i implementacji nowych struktur prowadzenia działalności operacyjnej przez inwestorów zagranicznych w Polsce, nabywania, finansowania i wykorzystywania nieruchomości, jak i opracowywania scenariuszy zamykania inwestycji w Polsce. Dariusz ma także duże doświadczenie w doradztwie dla sektora detalicznego Uczestniczył w projektach mających na celu stworzenie procedur zarządzania ryzykiem podatkowym jak również procedur marketingowych dla sektora farmaceutycznego.

 


 

dr Agnieszka Sztoldman
Associate, Warszawa

Agnieszka Sztoldman, associate w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji oraz Zespołu Postępowań Sądowych.

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności w sprawach z zakresu udzielenia ochrony oraz naruszeń praw własności przemysłowej i praw autorskich oraz dóbr osobistych. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo transakcyjne i regulacyjne.


Swiderski Marcin

 

Marcin Świderski
Associate, Warszawa

Marcin Świderski, associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Postępowań Karnych i Wewnętrznych. Specjalizuje się w prawie karnym, w szczególności przestępczością tzw. „białych kołnierzyków”. Zajmuje się również prawem administracyjnym i finansowym. Ma doświadczenie w prowadzeniu złożonych badań due diligence i w badaniu zgodności z wymogami prawa w energetyce, przemyśle farmaceutycznym oraz dochodzeniach prowadzonych przez organy władzy publicznej dot. przestępczości gospodarczej. Pracował także przy postępowaniach międzynarodowych na podstawie amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (ang. FCPA – Foreign Corrupt Practices Act).

Zdobył też doświadczenie w negocjacjach handlowych między podmiotami z branży budowlanej i nieruchomości.

Marcin uczestniczył w licznych rozprawach i przesłuchaniach w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą, włączając w to przesłuchania członków zarządów spółek. Wielokrotnie zajmował się procesem zabezpieczania i wykorzystywania dowodów elektronicznych w postępowaniach karnych i cywilnych.


Ulz Zofia

 

Zofia Ulz
Managing Consultant, Warszawa

Zofia Ulz, Managing Consultant w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Zarządza zespołem farmaceutów-doradców w ramach Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia.

Zofia Ulz, z wykształcenia farmaceuta, przeszła wszystkie szczeble kariery w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Swoją pracę rozpoczynała jako wojewódzki inspektor nadzoru farmaceutycznego, a następnie pełniła stanowiska Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Dyrektora Departamentu ds. Wytwarzania oraz Zastępcy Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W roku 2006 objęła Urząd Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który pełniła nieprzerwanie do roku 2015. Pełniła funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Farmacji Przemysłowej. Była także ekspertem Europejskiej Agencji Leków oraz członkiem Komitetu Zarządzającego organizacji międzynarodowej Schemat Konwencji Inspekcji Farmaceutycznych. Od 2014 roku jest także ekspertem TAIEX przy Komisji Europejskiej, wspierającej kraje partnerskie w implementacji prawodawstwa w Unii Europejskiej.


Wardak Agnieszka

 

Agnieszka Wardak
Partner, Warszawa

Partner, kieruje Zespołem postępowań karnych i wewnętrznych w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

Ma unikalne doświadczenie jako prawnik i obrońca karny. Zarządza zespołem ds. postępowań karnych, który zdobył uznanie na polskim rynku prawniczym. Zespół doradza międzynarodowym firmom w najgłośniejszych sprawach korupcyjnych w Polsce, w tym firmom podlegającym reżimowi amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej – Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Postępowania karne w Polsce często są z tego powodu powiązane z postępowaniami prowadzonymi w Stanach Zjednoczonych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd – U.S. Securities and Exchange Commision (SEC).

Agnieszka ma bardzo duże doświadczenie w zagadnieniach przestępczości gospodarczej i korporacyjnej, reprezentuje w tym zakresie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, m.in. w sprawach o nadużycia finansowe, wyprowadzanie majątku, przekroczenie uprawnień, ustawianie przetargów, korupcję gospodarczą, w sprawach karno-skarbowych i innych.

Jest jednym z nielicznych prawników na rynku specjalizujących się w zagadnieniach odpowiedzialności korporacyjnej oraz zarządzaniu ryzykiem i sytuacją kryzysową. Koordynuje projekty i inicjatywy Dentons związane z postępowaniami karnymi w regionie CEE.


Ewa Warmińska

 

Ewa Warmińska
Senior Associate, Warszawa

Ewa Warmińska, adwokat, senior associate, członek Zespołu Prawa Farmaceutycznego oraz Zespołu Postępowań Sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

Ewa specjalizuje się w doradztwie z zakresu Prawa farmaceutycznego oraz refundacji leków i wyrobów medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialna była m.in. za przygotowanie projektów ustaw nowelizujących: ustawę o refundacji leków oraz wprowadzającą refundację wyrobów medycznych, Prawo farmaceutyczne, jak również propozycji rozwiązań do ustawy o badaniach klinicznych,

W obszarze kompetencji Ewy, znajdowało się również prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Była również członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 


wojciech

 

Magdalena Wojciechowicz
Senior Associate, Warszawa

Magdalena Wojciechowicz, radca prawny, senior associate w warszawskim biurze Dentons. Współkieruje Zespołem Postępowań Administracyjnych i Sądowo-Administracyjnych, jest także członkiem Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych, doradztwie z zakresu reklamy produktów leczniczych, reklamy działalności aptek, obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi. Doświadczenie zawodowe z zakresu prawa farmaceutycznego oraz prawa administracyjnego zdobyła w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, w którym jako wieloletni Dyrektor Departamentu Prawnego, prowadziła kilkaset postępowań administracyjnych oraz wielokrotnie z sukcesem reprezentowała organ administracji przed WSA oraz NSA.